Małek Andrzej Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe "As" Małek

1 adres firmy ul. Kazimierza Wielkiego 3, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6120000796
3 regon 003295438
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; Działalność usługowa związana z leśnictwem; Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej; Produkcja statków i konstrukcji pływających; Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych; Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; Naprawa i konserwacja statków i łodzi; Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Wytwarzanie energii elektrycznej; Przesyłanie energii elektrycznej; Dystrybucja energii elektrycznej; Handel energią elektryczną; Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów; Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów; Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej; Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów w wyspecjalizowanych sklepach; Transport drogowy towarów; Transport morski i przybrzeżny pasażerski; Transport wodny śródlądowy pasażerski ; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Hotele; Obiekty noclegowe; Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; Pozostałe zakwaterowanie; Leasing finansowy; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Działalność paramedyczna; Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;