Małek Mirosław "Mirek"

1 adres firmy ul. Kazimierza Wielkiego 3, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121671050
3 regon 021138305
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie; Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; Introligatorstwo i podobne usługi; Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych; Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych; Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych; Produkcja statków i konstrukcji pływających; Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych; Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; Naprawa i konserwacja maszyn; Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; Naprawa i konserwacja statków i łodzi; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Zakładanie stolarki budowlanej; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej; Transport drogowy towarów; Działalność usługowa związana z przeprowadzkami; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Działalność w zakresie architektury; Działalność fotograficzna; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa; Pozostałe sprzątanie; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Opieka dzienna nad dziećmi;